Regulamin Polityka Prywatności

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin określa zasady korzystania przez Nabywców ze Sklepu prowadzonego przez Sprzedawcę.

Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie na stronie internetowej Sklepu w sposób umożliwiający Nabywcom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.

DEFINICJE

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

Sprzedawca – Bad4Yuo Karina Kazimierczak z siedzibą w 95-200 Pabianice, Kudrowice 31b, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 789 161 93 82, który prowadząc działalność gospodarczą dokonuje w ramach Sklepu sprzedaży towarów lub świadczenia usług.

Sklep – zbiór stron internetowych i narzędzi informatycznych (serwis internetowy) zarządzanych przez Sprzedawcę i pozwalających Nabywcom na zawieranie Umów sprzedaży lub Umów o świadczenie usług, dostępny w domenie internetowej: bad4you.com.pl.

Nabywca (Klient) – zarejestrowany Użytkownik, który w ramach Sklepu zawarł Umowę sprzedaży lub Umowę o świadczenie usług.

Konsument – Nabywca (Klient) będący osobą fizyczną, który dokonuje czynności prawnej z Bad4You Karina Kazimierczak niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, w szczególności, który składa Zamówienie w Sklepie internetowym;

Umowa sprzedaży – umowa zawarta w Sklepie na zasadach wynikających z Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą, której przedmiotem jest sprzedaż na rzecz Nabywcy rzeczy.

Umowa o świadczenie usług – umowa zawarta w Sklepie na zasadach wynikających z Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą, której przedmiotem jest świadczenie przez Sprzedawcę na rzecz Nabywcy usługi lub usług.

Umowa – obejmuje Umowę sprzedaży oraz Umowę o świadczenie usług.

Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu.

Materiały – informacje zawarte na stronach internetowych Sklepu, m.in. nazwy i opisy oraz zdjęcia i ilustracje graficzne towarów, oznaczenia producentów towarów.

Agencja Reklamowa PromoDesign – Agencja Reklamowa PromoDesign Anna Poradzińska, z siedzibą w 76-200 Słupsk, ul. Tuwima 23, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 8392865100.

Użytkownik – użytkownik Internetu, korzystający ze Sklepu, nabywający lub zamierzający nabyć towary lub usługi prezentowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu.

 

OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU

Zakupów w sklepie internetowym bad4you.com.pl mogą dokonywać zarówno Nabywcy będący osobą fizyczną, jak również Nabywcy nie będący osobą fizyczną, to jest osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, zarówno konsumenci jak i osoby nie będące konsumentami.

Nabywca może korzystać ze Sklepu za pośrednictwem urządzeń komunikujących się z Internetem (komputer, telefon), z wykorzystaniem przeglądarki internetowej.

Użytkownik powinien podawać Sprzedawcy zawsze prawdziwe, pełne i aktualne dane. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane podaniem przez Nabywcę nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych w formularzach, o którym mowa w sekcji REJESTRACJA W SKLEPIE, w punkcie 2 i 3 oraz nieprzestrzeganiem przez Nabywcę warunków Regulaminu. Dane podawane przez Nabywcę nie mogą naruszać przepisów aktualnie obowiązującego prawa oraz dóbr osobistych i praw osób trzecich.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowy, w tym niezgodny z Regulaminem, sposób korzystania ze Sklepu przez Nabywcę oraz wynikające z tego konsekwencje.

Wykorzystywanie przez Nabywcę nazwy Sprzedawcy, logo Sklepu, Materiałów oraz innych niż Materiały składników Sklepu (w tym elementów graficznych Sklepu oraz układu i kompozycji Sklepu – tzw. layout) jest zabronione za wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych w Regulaminie lub gdy korzystanie ze wskazanych w niniejszym punkcie przedmiotów praw autorskich oraz przedmiotów własności przemysłowej jest możliwe na podstawie wyraźnej pisemnej zgody Sprzedawcy lub uprawnionych podmiotów trzecich (w tym producentów lub dystrybutorów towarów lub usług. Sprzedawca informuje, iż Agencji Reklamowej PromoDesign przysługuje prawo do koncepcji Sklepu rozumianej jako całokształt rozwiązań funkcjonalnych i elementów wizualnych. Zabronione jest podejmowanie przez Nabywcę jakichkolwiek działań zmierzających do odtworzenia Sklepu, w tym w szczególności na stronach internetowych i w domenach internetowych powiązanych z Nabywcą.

Użytkownik zobowiązany jest do nieujawniania osobom trzecim swojego loginu i hasła dostępu, wykorzystywanego do logowania w Sklepie.

 

REJESTRACJA W SKLEPIE

Umowę mogą zawierać jedynie zarejestrowani w Sklepie Nabywcy, w przypadku osób nie posiadających zdolności do czynności prawnych, mogą oni zawierać umowy za pomocą Sklepu jedynie poprzez swoich przedstawicieli ustawowych: rodziców lub opiekunów.

Rejestracja w Sklepie jest możliwa wyłącznie w przypadku Nabywcy posiadającego konto w Allegro (będącym użytkownikiem Allegro) i wymaga spełnienia łącznie następujących warunków:

zalogowania się w Sklepie za pomocą loginu i hasła dostępu przypisanego do konta w Allegro, z wykorzystaniem odpowiedniego formularza internetowego dostępnego na stronie internetowej Sklepu,

akceptacji Regulaminu.

W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, rejestracji w Sklepie a także wszystkich dalszych czynności tego podmiotu w Sklepie, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z rejestracją oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Nabywcy.

Sprzedawca może żądać uwiarygodnienia przez Nabywcę jego danych, w tym w przypadku aktualizacji danych Nabywcy, poprzez przesłanie do Sprzedawcy wymaganych dokumentów, w tym dokumentów dotyczących posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych, w razie powzięcia przez Sprzedawcę wątpliwości, co do zdolności danej osoby do zaciągania zobowiązań czy to w imieniu własnym czy innego podmiotu, Sprzedawca ma prawo wstrzymać się z realizacją umowy do czasu dostarczenia odpowiednich dokumentów.

W przypadku jakiejkolwiek zmiany danych Nabywcy podanych podczas rejestracji Nabywca powinien je zaktualizować przed kolejną sprzedażą, korzystając z odpowiedniego formularza dostępnego w Sklepie.

Z chwilą rejestracji, w Sklepie tworzone jest konto Nabywcy, stanowiące zbiór zasobów, w którym gromadzone są informacje o Nabywcy oraz o jego działaniach w ramach Sklepu w związku z zawieranymi Umowami. W ramach swojego konta Nabywca ma m.in. dostęp do historii swoich zamówień w Sklepie.

 

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ W SKLEPIE – ZAWARCIE UMOWY

Nabywca ma możliwość dokonywania zamówień w Sklepie w trybie 24 godzin/7 dni w tygodniu/365 dni w roku z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, w szczególności postanowień dotyczących przerw technicznych.

Przed złożeniem zamówienia, Nabywca umieszcza w wirtualnym koszyku wybrany przez siebie towar lub usługę, które zamierza nabyć. Wirtualny koszyk jest narzędziem umożliwiającym Nabywcy agregację wybranych towarów/usług przed ich zakupem, przeliczanie wartości towarów/usług zgromadzonych w koszyku oraz przeliczanie kosztów dostawy. Podczas wyboru towarów/usług Nabywca może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie do koszyka kolejnych towarów/usług lub usuwanie ich z koszyka.

Po ostatecznym wyborze towarów/usług przeznaczonych do zakupu, Nabywca zostaje skierowany do formularza internetowego służącego do składania zamówień w Sklepie. Formularz składania zamówienia może być złożony z formularzy składowych, służących do określenia:

adresu dostawy,

sposobu dostawy,

sposobu dokonania płatności za towar/usługę.

Adresem dostawy jest adres podany przez Nabywcę bądź w formularzu rejestracyjnym, o którym mowa w sekcji REJESTRACJA W SKLEPIE, w punkcie 2, w podpunkcie a) lub w formularzu, o którym mowa w poprzednim punkcie. Uprzejmie prosimy o dokładne sprawdzenie podanego adresu dostawy, dostawa dokonana pod adres wskazany przez Nabywcę jest skuteczna, koszty ewentualnych pomyłek i błędów w dostawie spowodowane podaniem nieprawidłowych danych ponosi Nabywca.

Zamawiający dokonujący zakupu w Sklepie bad4you.com.pl, wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedawcę oraz firmę świadczącą usługę hostingu serwisu, tj. Agencję Reklamową Promo Design - jako podmiotowi, któremu powierzono przetwarzanie danych osobowych, wyłącznie w celach niezbędnych, do prawidłowego świadczenia ww. usługi.

Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną przez Nabywcę Sprzedawcy. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca weryfikuje czy zamówienie zostało złożone prawidłowo (zgodnie z postanowieniami Regulaminu). W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę, iż zamówienie zostało złożone nieprawidłowo, Sprzedawca poinformuje o tym Nabywcę.

Po złożeniu prawidłowego zamówienia, Sprzedawca przesyła niezwłocznie Nabywcy informację o przyjęciu zamówienia na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przy składaniu zamówienia lub podczas rejestracji. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania Nabywcy przez Sprzedawcę informacji o przyjęciu zamówienia.

W przypadku Umowy o świadczenie usług Sprzedawca powiadomi Nabywcę o przyjęciu zamówienia oraz o terminie wykonania usługi.

 

ZAPŁATA CENY

Płatności za nabyte w Sklepie przez Nabywcę towary lub zamówione usługi (cena oraz koszty dostawy) dokonywane są za pomocą narzędzi płatniczych udostępnianych w Sklepie oraz na zasadach określonych przez Sprzedawcę.

Wszystkie ceny w Sklepie są cenami brutto, zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości wynikającej z odrębnych przepisów. Koszty dostawy towaru/usługi do Użytkownika podane są oddzielnie.

Użytkownik dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia. Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od sposobu dostawy wybranego przez Nabywcę.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już przyjętych do realizacji.

 

DOSTAWA

Dostawa następuje na adres wskazany przez Nabywcę.

Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towar lub usługa nie są dostępne, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia Umowy, zawiadomi o tym Nabywcę i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, jeżeli jakakolwiek suma została już uiszczona.

Jeżeli Sprzedawca nie może wykonać świadczenia o właściwościach indywidualnie zamówionych przez Nabywcę z powodu przejściowej niemożności jego spełnienia, Sprzedawca może za zgodą Nabywcy spełnić świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie lub w inny ustalony przez strony sposób.

Nabywca powinien dokonać sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki. Uprzejmie prosimy dla lepszej realizacji naszych usług o dokonanie sprawdzenia w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier, operator pocztowy, etc.) i w szczególności w razie widocznych uszkodzeń przesyłki o sporządzenie wraz przedstawicielem podmiotu realizującego dostawę protokołu, w celu umożliwienia Sprzedawcy realizacji uprawnień reklamacyjnych względem przewoźnika, kuriera, operatora pocztowego.

Sprzedawca nie odpowiada za niedostarczenie towaru z przyczyn leżących po stronie Nabywcy – np. wskutek wskazanie nieprawidłowego adresu dostawy. W takiej sytuacji Sprzedawca umożliwi Nabywcy w miarę możliwości odbiór towaru ze wskazanego miejsca np. siedziby Sprzedawcy, chyba że strony uzgodnią inny sposób przekazania Nabywcy towaru.

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Ochrona prywatności użytkowników sklepu Bad4You (www.bad4you.com.pl, zwanego dalej sklepem lub serwisem) ma dla nas bardzo duże znaczenie. Poniżej publikujemy wyjaśnienie, jakie dane gromadzimy oraz jakie zasady ich przetwarzania i wykorzystywania stosujemy. Ograniczamy wykorzystanie i zbieranie informacji o użytkownikach serwisu do niezbędnego minimum wymaganego do świadczenia usług na najwyższym poziomie.

1.      Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady ochrony prywatności (tj. zasady gromadzenia, wykorzystywania, przetwarzania i ochrony) danych osobowych użytkowników („Użytkownicy”) sklepu internetowego dostępnego pod adresem elektronicznym www.bad4you.com.pl (dalej jako: „Serwis”).

2.      Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE jest „Bad4You Karina Kaizmierczak z  siedzibą w Kudrowice, adres: Kudrowice 31 b 95-200 Pabianice, , właściciel Serwisu, zwany dalej „Administratorem”

3.      Użytkownikami Serwisu są jego klienci, tj. osoby korzystające z usług świadczonych przez Administratora za pośrednictwem Serwisu, określonych w Regulaminie Sklepu. Niniejsza Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu.

2. ZAKRES ZBIERANYCH DANYCH

 • 2.1. Administrator zbiera dane osobowe Użytkowników w zakresie wymaganym do realizacji zamówień złożonych za pośrednictwem Serwisu, dokonania rejestracji w Serwisie lub realizacji innych usług określonych w Regulaminie.
 • 2.2. Zakres zbieranych danych obejmuje: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, numer rachunku bankowego, adres dostawy obejmujący: ulicę, kod pocztowy, miejscowość, kraj. Zakres przetwarzanych danych uzależniony jest od rodzaju usługi wybranej przez Użytkownika.

3. CEL PRZETWARZANIA DANYCH

 • 3.1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników wyłącznie w celu:

 - umożliwienia Użytkownikom korzystania z Serwisu, przez co należy rozumieć realizację usług świadczonych zgodnie z Regulaminem, w tym w szczególności zamówień złożonych w sklepie internetowym Administratora, zapewnienie kontaktu z Użytkownikiem, wystawianie faktur oraz obsługę reklamacyjną; - - ------ rejestracji konta w sklepie internetowym Administratora, zapewnienia obsługi tego konta i transakcji dokonywanych przez Użytkowników, w tym również rozwiązywania problemów technicznych;

- przeprowadzania organizowanych przez Administratora konkursów, programów lojalnościowych czy akcji promocyjnych;

- zapewniania bezpieczeństwa usług świadczonych przez Administratora drogą elektroniczną, w tym w szczególności w celu egzekwowania przestrzegania przez Użytkowników Regulaminu oraz zapobiegania i przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom;

- wykonywania obowiązków wynikających wprost z obowiązujących przepisów prawa;

- dochodzenia roszczeń wynikających z prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej.

- Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników jedynie w celach wskazanych powyżej.

- Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein).

-  Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu świadczenia przez Administratora usług za pośrednictwem Serwisu.

4. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 • 4.1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników na podstawie następujących przepisów:
  • art. 6 ust. 1 lit. a RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
  • art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  • art. 6 ust. 1 lit. f RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

5. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

 • Dane osobowe Użytkowników gromadzone są w siedzibie Administratora, tj. Kudrowice 31b 95-200 Pabianice
 • Użytkownikowi przysługuje prawo do:
  • wglądu do dotyczących jego danych osobowych przechowywanych przez Administratora;
  • żądania poprawiania danych osobowych, jeżeli uważa, że przechowywane przez Administratora dane osobowe są nieaktualne, niekompletne lub nieprawdziwe;
  • żądania ograniczania przetwarzania danych osobowych;
  • żądania usunięcia danych osobowych;
  • żądania wydania kopii danych osobowych;
  • zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO;
  • żądania przeniesienia danych osobowych innemu administratorowi danych osobowych, o ile jest to technicznie możliwe;
  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem),
 • Realizacji uprawnień, o których mowa w punkcie 5.2. powyżej Użytkownik może dokonać poprzez złożenie Administratorowi właściwego oświadczenia woli:
  • osobiście w siedzibie Administratora
  • drogą pocztową na wskazany wyżej adres siedziby Administratora;
  • za pomocą poczty elektronicznej na adres: sklep@bad4youc.om.pl
 • Użytkownikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).
 • Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych Użytkownika, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

6. MECHANIZM COOKIES

 • Strona internetowa Serwisu używa plików tekstowych zwanych Cookies.
 • Cookies zapisywane są przez serwer na komputerze Użytkownika.
 • W celu korzystania z Serwisu konieczne jest zezwolenie na przechowywanie na komputerze Użytkownika Cookies. Brak zezwolenia może oznaczać brak możliwości lub utrudnienia w korzystaniu z Serwisu.
 • Cookies nie służą do gromadzenia danych osobowych Użytkownika.
 • Cookies nie zmieniają konfiguracji komputera Użytkownika, nie służą do instalowania bądź odinstalowania jakiegokolwiek programu komputerowego, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika.
 • Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1907), Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików Cookies do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.

7. DOSTĘP DO BAZY DANYCH OSÓB TRZECICH

 • Dane osobowe Użytkowników nie będą udostępniane przez Administratora innym podmiotom ani osobom trzecim z wyjątkiem przypadków, gdy:

- Użytkownik wyrazi na to zgodę;

- jest to konieczne z celu realizacji usług świadczonych przez Administratora za pośrednictwem Serwisu, tj. dane osobowe Użytkowników mogą być udostępnianie podmiotom takim jak Korporacjakurierska, firmy kurierskie.W tym przypadku Administrator udostępnia tylko te dane osobowe, które są niezbędne w celu realizacji ww. usług. Więcej informacji na temat sposobu, w jaki podmioty te wykorzystują dane osobowe Użytkowników można znaleźć w ich politykach prywatności i plików cookies;

  •  jest to konieczne z uwagi na wykrywanie oszustw i zapobiegania im, a także rozwiązywania innych problemów dotyczących oszustw, bezpieczeństwa i kwestii technicznych;
  • jest to wymagane obowiązującymi przepisami prawa lub uzasadnionym żądaniem instytucji państwowych oraz organów wymiaru sprawiedliwości.
 • Dodatkowo, Administrator może udostępnić dane osobowe Użytkowników podmiotom, które upoważnił lub którym powierzył przetwarzanie danych osobowych, tj.:
  • dostawcom usług prawnych i doradczych w przypadku dochodzenia przez Administratora roszczeń związanych z prowadzona działalnością gospodarczą;
  • dostawcom usług technicznych i organizacyjnych umożliwiających Administratorowi świadczenie usług za pośrednictwem Serwisu;

9. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

 • 9.1. Dane osobowe Użytkowników będą przechowywane nie dłużej niż to będzie konieczne do należytego świadczenia usług w ramach Serwisu, a także przez okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych przysługujących Administratorowi względem Użytkownika.

10. ZABEZPIECZENIA ORAZ OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 • 10.1. Administrator oświadcza, że przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z wymogami  oraz innych obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych, które uzupełniają i/lub wdrażają RODO, w tym przede wszystkim że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

11. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 • 11.1. Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług lub towarów innych podmiotów niż Administrator, które zostały zamieszczone na stronach Serwisu komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego.

.

12. ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

 • 12.1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, jeśli wymagać tego będą przepisy prawa lub zmiany wprowadzane w Serwisie. O planowanej zmianie oraz terminie jej wejścia w życie Administrator poinformuje Użytkownika za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
 • 13.2. Użytkownika korzystającego z Serwisu obowiązuje aktualna Polityka Prywatności.
 • 13.3. Data określona poniżej jest datą obowiązywania Polityki Prywatności w ostatniej wersji. Data: 25.05.2018 r.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

Nabywca może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące Umowy.

Reklamację należy składać w formie elektronicznej i należy ją przesłać na adres mailowy sklep@bad4you.com.pl lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

imię, nazwisko, adres, adres e-mail Nabywcy,

datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,

przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Nabywcy,

wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację,

Sprzedawca może odmówić rozpoznania reklamacji jeśli wskazane przez Nabywcę dane nie będą wystarczające do rozpatrzenia reklamacji, w tym ustalenia Umowy, której reklamacja dotyczy lub danych umożliwiających kontakt z Nabywcą.

Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę poprawnie złożonej reklamacji.

O rozstrzygnięciu reklamacji Nabywca zostanie poinformowany drogą poczty elektronicznej bądź poczty tradycyjnej.

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY I JEJ WYPOWIEDZENIE PRZEZ NABYWCÓW BĘDĄCYCH KONSUMENTAMI

Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący Konsumentem, który zawarł za pośrednictwem Sklepu internetowego umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny. 

 

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy należy poinformować Sprzedającego w drodze jednoznacznego  oświadczenia woli złożonego w formie pisemnej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@bad4you.com.pl lub wysłać pocztą na adres :Kudrowice 31b 95-200 Pabianice

 

W razie odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Uprzejmie prosimy o zwrot towaru w oryginalnym opakowaniu, prawo odstąpienia od umowy służy sprawdzeniu towaru w takim zakresie, w jakim Nabywca dokonałby tego sprawdzenia przy zakupie w sklepie, towary zwrócone w stanie wskazującym na używanie poza granicami zwykłego zarządu w szczególności używanie niezgodnie z przeznaczeniem, niezgodnie z instrukcją nie zostaną przyjęte. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Koszt odesłania towaru do Sprzedawcy ponosi Nabywca.

Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej

.

 

Odstąpienie od Umowy przez Nabywcę będącego konsumentem nie jest możliwe:

(gdy świadczenie usługi rozpoczęto – za zgodą Nabywcy – przed upływem 14-dniowego terminu.świadczeń w postaci towarów lub usług, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone w szczególności w przypadku zakupu usług, których odwrócenie jest niemożliwe lub wpłynęło na zmianę właściwości zakupionego produktu,

świadczeń w postaci towarów lub usług o właściwościach określonych przez Nabywcę będącego konsumentem w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą)

 

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827) prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

a.     o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b.     w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

c.      w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

d.     w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

e.     w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 

 

 

 

PRZERWY TECHNICZNE

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Sklepu spowodowany czynnikami niezależnymi od Sprzedawcy oraz wynikającymi z tego konsekwencjami.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do Sklepu spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem funkcjonalności Sklepu. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Zmiana wchodzi w życie z chwilą opublikowania zmienionego Regulaminu na stronie Sklepu. Zmiana Regulaminu nie dotyczy Umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu.

W przypadku zawierania Umowy po wejściu w życie zmienionego Regulaminu, Nabywca zostanie poproszony o akceptację nowego Regulaminu.

We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także ustawy o prawach konsumenta.

Wszelkie spory pomiędzy stronami rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 2018-05-25.

 

 

 

 


Opracowanie PromoDesign & Studio 1 | © 2014